Vaihdevuosioireita hoidetaan useimmiten hormonikorvaushoidolla, joka vaikuttaa hyvin tehokkaasti etenkin hikoiluoireisiin ja unihäiriöihin. Osa saa apua myös mielialaoireisiin, kipuihin ja muisti- ja keskittymisongelmiin. Kaikki eivät kuitenkaan voi tai halua käyttää hormonikorvaushoitoa. Oireita on pyritty lievittämään usein erilaisin lääkkein, luonnontuottein ja muin konstein. Keräsin tähän kirjoitukseen tietopaketin yleisimmin käytetyistä vaihtoehtoisista hoitokeinoista.

On syytä huomata, että vaihdevuodet itsessään eivät ole sairaus. Vaihdevuosioireita ei tarvitse hoitaa, jos niiden kanssa tulee toimeen, eivätkä ne heikennä elämänlaatua. Vaihdevuosioireet johtuvat estrogeenitason laskusta vaihdevuosissa. Huolimatta siitä, että estrogeenitaso laskee kaikilla, ei kaikilla ole vaihdevuosioireita. Oireet voivat myös olla kovia, vaikka estrogeenitaso olisi korkeampi kuin ikätovereilla.

On arveltu, että estrogeenin puute vaikuttaisi kuumien aaltojen ja hikoiluoireiden esiintymiseen toimimalla yhdessä serotoniini- ja noradrenaliinijärjestelmien kanssa. Näihin järjestelmiin vaikuttavien lääkeaineiden onkin todettu tuovan helpotusta vaihdevuosien hikoiluoireisiin. Serotoniini- ja noradrenaliinijärjestelmät liittyvät myös uneen, mielialaan ja kipuoireiden esiintymiseen. Kyseiset lääkkeet ovatkin varsinaisesti masennus- ja ahdistuslääkkeitä ja osalla niistä on myös kipukynnystä kohottava vaikutus. Vaihdevuosioireiden hoitoon ei kuitenkaan yleensä tarvita yhtä suuria lääkeannoksia kuin mielenterveyden ongelmien hoitoon. Masennuslääkkeistä vaihdevuosien hoidossa eniten tutkittu on venlafaksiini, joka vaikuttaa sekä serotoniini- että noradrenaliinijärjestelmään (SNRI-lääke, serotoniinin ja noradrenaliinin takaisinoton estäjä). Venlafaksiini on todettu lumehoitoa tehokkaammaksi. Pelkästään serotoniinijärjestelmään vaikuttavien lääkkeiden (SSRI-lääkkeet, selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät) teho vaihdevuosioireisiin on ristiriitaisempi. Joissakin tutkimuksissa paroksetiinista, fluvoksamiinista ja sertraliinista on todettu olevan hyötyä. Mielialalääkkeiden sivuvaikutukset ovat annosriippuvaisia ja usein ohimeneviä. Koska vaihdevuosioireiden hoitoon käytetään yleensä pienempiä annoksia kuin mielialaoireiden hoitoon, ovat myös sivuvaikutukset epätodennäköisempiä. Sivuvaikutuksena voi esiintyä esimerkiksi väsymystä, vatsavaivoja, pahoinvointia, muutoksia ruokahalussa ja vaikeuksia orgasmin saamisessa.

Joskus kuumien aaltojen hoitoon käytetään gabapentiiniä, joka on epilepsialääke. Sitä, miten lääke vaikuttaa kuumiin aaltoihin ei tiedetä, mutta vaikutus, joka alun perin todettiin sattumalta, on voitu todeta myös lääketieteellisissä tutkimuksissa. Kuumien aaltojen lisäksi, lääke helpottaa pitkäaikaista kipua, etenkin kun kyseessä on hermokipu. Lääkkeen mahdollisiin haittavaikutuksiin kuuluvat mm. uneliaisuus, huimaus ja mielialaoireet. Vaihdevuosioireiden hoitoon riittävät epilepsialääkitystä pienemmät annokset ja haitatkin ovat täten vähäisemmät.

Hikoiluoireita voidaan helpottaa myös klonidiinilla, joka on verenpainelääke. Sillä ei voi olettaa olevan tehoa muihin vaihdevuosioireisiin kuin kuumiin aaltoihin. Klonidiinin sivuvaikutuksina esiintyy verenpaineen turhan voimakasta laskua, suun kuivumista, unihäiriöitä ja tokkuraisuutta.

Edellä mainittujen lääkkeiden teho vaihdevuosioireiden hoidossa ei ole verrattavissa hormonikorvaushoidon tehoon. Osa ei hyödy lääkkeistä lainkaan, jotkut hyötyvät huomattavastikin. Mikäli vaihdevuosioireet ovat hankalat ja alentavat elämänlaatua, eikä hormonikorvaushoidon käyttö tule kyseeseen, kannattaa näitä vaihtoehtoisia lääkkeitä kokeilla. Huomioitavaa on, että teho saattaa tulla vasta kolmen kuukauden kuluttua lääkityksen aloituksesta. Lisäksi SSRI-lääkkeet voivat alentaa rintasyövän hoidossa käytetyn tamoksifeenin tehoa. Venlafaksiinin käyttöön vastaavaa ongelmaa ei liity.

Aikaisemmin vaihdevuosien hoitoon käytettiin usein valmistetta nimeltä Bellergal, joka sisältää ergotamiinia, belladonna-alkaloideja (atropiini) ja fenobarbitaalia. Tutkimuksissa ei ole kuitenkaan voitu todeta, että kyseinen valmiste vähentäisi vaihdevuosioireita. Lisäksi valmiste voi viedä tehon rintasyövän hoitoon käytetyltä tamoksifeenilääkitykseltä. Ainakaan kyseistä lääkettä käyttävien ei Bellergalia siis pidä käyttää.

Kasviestrogeenien eli fytoestrogeenien vaikutuksia vaihdevuosioireisiin on tutkittu paljon, mutta tehoa vaihdevuosioireisiin ei ole voitu osoittaa olevan. Tutkimukset ovat kuitenkin olleet melko pieniä, ja on mahdollista, että suuremmissa laadukkaammissa tutkimuksissa jotain tehoa voitaisiinkin todeta. Kasviestrogeeneja saadaan esimerkiksi soijasta, pavuista, pähkinöistä ja täysjyväviljatuotteista. On syytä huomata, ettei ole varmaa, ovatko kasviestrogeenit suurina määrinä turvallisia rintasyövän sairastaneille. Ravintolisinä rintasyövän sairastaneiden ei siis kannattane kasviestrogeeneja käyttää.

Vaihdevuosioireita on kokeiltu hoitaa myös muilla ”luonnonlääkkeillä”. Tähkäkimikällä (Cimicifuga racemosa, black cohosh) on joissakin tutkimuksissa todettu olevan vähäisiä positiivisia vaikutuksia kuumiin aaltoihin, mutta tutkimustulokset ovat ristiriitaisia. Lisäksi tähkäkimikkivalmisteiden käyttäjillä on todettu vakavia maksavaurioita, joten käytöstä voi olla fiksuinta pidättäytyä (Fimea 2006). Muiden ”luonnonlääkkeiden” ei ole todettu olevan lumelääkettä tehokkaampia. On myös syytä huomata, että luontaistuotteita ei valvota samoin kuin lääkkeitä, ja valmisteet saattavat sisältää muuta kuin mitä paketissa lukee.

Akupunktion tehoa kuumiin aaltoihin ja yöhikoiluun on tutkittu paljon. Akupunktio helpottaa oireita enemmän kuin hoidotta jättäminen, mutta tehon epäillään perustuvan lumevaikutukseen. Akupunktion teho vastaa lumehoidon tehoa, eikä näyttäisi olevan merkitystä sillä laitetaanko neulat perinteisen kiinalaisen lääketieteen oppien mukaisesti vai luuleeko tutkittava vain saavansa neulat.1

Myös elintavat vaikuttavat vaihdevuosioireiden esiintymiseen. Tupakointi laskee estrogeenitasoja ja sen onkin todettu lisäävän useimpia vaihdevuosioireita. Ylipainoisilla on useammin lähes kaikkia vaihdevuosioireita kuin normaalipainoisilla, mutta on epävarmaa vähenevätkö kuumat aallot laihduttaessa. Kahvin runsas juominen saattaa pahentaa kuumia aaltoja ja altistaa erityisesti unihäiriöille. Monet kokevat myös vahvojen mausteiden aiheuttavan kuumia aaltoja. Tutkimuksissa ei ole voitu vakuuttavasti osoittaa liikunnan, mindfulness-harjoittelun tai joogan vähentävän vaihdevuosiin liittyviä kuumia aaltoja tai muita hikoiluoireita. Ne voivat kuitenkin vaikuttaa myönteisesti mielialaan ja uneen. Muun hyvinvoinnin parantuessa, saattaa vaihdevuosioireitakin olla helpompi sietää. Jotkut kokevat hyötyvänsä myös avantouinnista. Sen yhteyttä vaihdevuosioireisiin ei ole tieteellisesti tutkittu. Vaatetukseen kannattaa kiinnittää huomiota. Hengittävät vaatteet voivat helpottaa oloa. Lisäksi on hyvä pukeutua kerroksittain siten, että päällimmäinen paita on helppo riisua tarvittaessa. Mitä tulee uneen, kannattaa nukkua viileässä pimeässä huoneessa. Yhden paksun peiton sijaan, voi olla hyvä käyttää kahta ohutta, jotta toisen saa tarvittaessa helposti syrjään ja takaisin. Pimennetyssä huoneessa nukkuminen on erityisen edullista tamoksifeenihoitoa käyttäville rintasyöpäpotilaille, sillä erään tutkimuksen tulokset viittasivat siihen, että tamoksifeenihoito voisi tehota paremmin pimeässä nukuttaessa.2

Emättimen limakalvojen oireita ja virtsaamiseen liittyviä vaivoja voidaan hoitaa tehokkaasti paikallisesti annosteltavalla estrogeenilla. Paikallisvalmisteita ei voi verrata varsinaiseen hormonikorvaushoitoon, sillä niiden estrogeenipitoisuus on hyvin pieni ja vaikutus paikallinen. Vuoden käytön aikana ei saavuteta edes yhden hormonikorvaushoidossa käytetyn tabletin sisältämää hormonimäärää. Paikallisestrogeenin käyttöön ei liity hormonikorvaushoitoon liitettyjä riskejä. Paikallisestrogeenin käyttö onkin sallittua myös rintasyövän sairastaneille. Poikkeuksena ovat kuitenkin rintasyövän sairastaneet aromataasi-inhibiittorin käyttäjät, joille paikallisestrogeenin käyttöä ei ainakaan tällä hetkellä suositella. Hormonittomilla emättimen paikallisoireiden hoitoon tarkoitetuilla valmisteilla voidaan helpottaa vaihdevuosiin liittyviä limakalvo-oireita, mutta ne eivät vaikuta oireiden taustalla olevaan syyhyn eli estrogeenin puutteeseen, eivätkä ne siten ole teholtaan läheskään paikallisestrogeenin veroisia. Lisää paikallisestrogeenista voit lukea aikaisemmasta blogikirjoituksestani.

Iso osa hormonittomiin hoitoihin liittyvistä tutkimuksista on heikkolaatuisia ja tulevaisuudessa käsitys hoitojen vaikuttavuudesta voi olla erilainen kuin nykyään. On syytä huomioida, että lumehoitokin helpottaa usein vaihdevuosioireita, mikä hankaloittaa osaltaan tutkimustulosten tulkintaa. Mikäli hoitoa tutkitaan vertaamatta lumeeseen, voi todettu vaikutus olla lumevaikutus. Jos taas hoito todetaan lumeen veroiseksi, on ilman pidempää seurantaa mahdotonta todeta, onko hoito todella vaikuttavaa. Jotta hoito voitaisiin todeta tehokkaaksi, pitäisi voida osoittaa, että se on lumehoitoa tehokkaampaa tai ainakin, että se säilyttää tehonsa seurannassa. Lumehoito kun tahtoo (valitettavasti) menettää tehonsa ajan myötä. Estrogeenikorvaushoito on tällä hetkellä käytännössä ainoa tehokas vaihdevuosioireiden hoito. Vaikka hormonittomat hoidot ovat yleisesti ottaen teholtaan vaatimattomia, voivat yksittäiset henkilöt saada joistakin valmisteista huomattavankin avun.

Kirjallisuusviitteet:

  1. Hickey M, Szabo RA, Hunter MS. Non-hormonal treatments for menopausal symptoms. BMJ. 2017;359:j5101.
  2. Dauchy RT, Xiang S, Mao L, et al. Circadian and melatonin disruption by exposure to light at night drives intrinsic resistance to tamoxifen therapy in breast cancer. Cancer Res. 2014;74(15):4099-110.