Vaihdevuosioireita hoidetaan useimmiten hormonikorvaushoidolla, joka vaikuttaa hyvin tehokkaasti etenkin hikoiluoireisiin ja unihäiriöihin. Osa saa apua myös mielialaoireisiin, kipuihin ja muisti- ja keskittymisongelmiin. Kaikki eivät kuitenkaan voi tai halua käyttää hormonikorvaushoitoa. Oireita on pyritty lievittämään usein erilaisin lääkkein, luonnontuottein ja muin konstein. Vaikka vaihdevuosioireet voivat olla monimuotoisia, rajasin tämän kirjoituksen vaihdevuosiin liittyviin kuumiin aaltoihin ja muihin hikoiluoireisiin ja hoitokeinoihin, joiden vaikutuksesta näihin oireisiin on näyttöä tai joita on muutoin yleisesti tähän tarkoitukseen käytetty.

On syytä huomata, että vaihdevuodet itsessään eivät ole sairaus. Vaihdevuosioireita ei tarvitse hoitaa, jos niiden kanssa tulee toimeen, eivätkä ne heikennä elämänlaatua. Vaihdevuosioireet johtuvat estrogeenitason laskusta vaihdevuosissa. Huolimatta siitä, että estrogeenitaso laskee kaikilla, ei kaikilla ole vaihdevuosioireita. Oireet voivat myös olla hankalia, vaikka estrogeenitaso olisi korkeampi kuin ikätovereilla.

Lääkkeet

Vuoden 2024 alussa tuli markkinoille uudenlainen vaihdevuosiin liittyvien kuumien aaltojen ja hikoiluoireiden hoitoon tarkoitettu hormoniton lääke, fetsolinetantti. Se vaikuttaa aivoissa sijaitsevan hypotalamuksen lämmönsäätelykeskuksessa neurokiniini 3 -reseptoriin. Reseptoriin sitoutuva välittäjäaine neurokiniini B kiihdyttää kehon lämmönsäätelyä johtaen kuumiin aaltoihin ja hikoiluun. Fetsolinetantti estää välittäjäaineen sitoutumisen reseptoriinsa ja siten sen toiminnan sitoutumalla samaan reseptoriin. Tutkimuksissa lääke on vähentänyt kuumia aaltoja huomattavasti lumelääkettä tehokkaammin. Vaikutus tulee viikossa. Lääke ei vaikuta suoraan muihin vaihdevuosiin liitettyihin oireisiin, eikä sen käytöstä saa estrogeenihoidon käyttöön liitettyjä terveyshyötyjä. Jos kuumat aallot tai yöhikoilu aiheuttavat unettomuutta, voi uni kuitenkin parantua ja univajeen korjaantumisella voi olla välillisesti vaikutusta myös muihin oireisiin. Tutkimuksissa haittavaikutukset ovat olleet vähäisiä, eivätkä ole juurikaan eronneet lumevalmisteen käytön aikana koetuista haitoista. Yhden kuukauden lääkkeet maksavat 80 €, eikä lääkkeestä saa kelakorvausta.

On arveltu, että estrogeenin puute vaikuttaisi kuumien aaltojen ja hikoiluoireiden esiintymiseen toimimalla yhdessä serotoniini- ja noradrenaliinijärjestelmien kanssa. Näihin järjestelmiin vaikuttavien lääkeaineiden onkin todettu tuovan helpotusta vaihdevuosien hikoiluoireisiin. Serotoniini- ja noradrenaliinijärjestelmät liittyvät myös uneen, mielialaan ja kipuoireiden esiintymiseen. Kyseiset lääkkeet ovatkin varsinaisesti masennus- ja ahdistuslääkkeitä ja osalla niistä on myös kipukynnystä kohottava vaikutus. Vaihdevuosioireiden hoitoon ei kuitenkaan yleensä tarvita yhtä suuria lääkeannoksia kuin mielenterveyden ongelmien hoitoon. Masennuslääkkeistä vaihdevuosien hoidossa eniten tutkittu on venlafaksiini, joka vaikuttaa sekä serotoniini- että noradrenaliinijärjestelmään (SNRI-lääke, serotoniinin ja noradrenaliinin takaisinoton estäjä). Venlafaksiini on todettu lumehoitoa tehokkaammaksi. Sitä voidaan käyttää myös kroonisen kivun hoitoon. Pelkästään serotoniinijärjestelmään vaikuttavien lääkkeiden (SSRI-lääkkeet, selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät) teho vaihdevuosioireisiin on ristiriitaisempi. Ainakin paroksetiini, essitalopraami, fluoksetiini ja sertraliini vaikuttavat olevan lumevalmistetta tehokkaampia. Mielialalääkkeiden sivuvaikutukset ovat annosriippuvaisia ja usein ohimeneviä. Koska vaihdevuosioireiden hoitoon käytetään yleensä pienempiä annoksia kuin mielialaoireiden hoitoon, ovat myös sivuvaikutukset epätodennäköisempiä. Sivuvaikutuksena voi esiintyä esimerkiksi väsymystä, vatsavaivoja, pahoinvointia, muutoksia ruokahalussa ja vaikeuksia orgasmin saamisessa.

Joskus kuumien aaltojen hoitoon käytetään gabapentiiniä, joka on epilepsialääke. Sitä, miten lääke vaikuttaa kuumiin aaltoihin ei tiedetä, mutta vaikutus, joka alun perin todettiin sattumalta, on voitu todeta myös lääketieteellisissä tutkimuksissa. Kuumien aaltojen lisäksi, lääke helpottaa pitkäaikaista kipua, etenkin kun kyseessä on hermokipu. Lääkkeen mahdollisiin haittavaikutuksiin kuuluvat mm. riippuvuuden kehittyminen, uneliaisuus, huimaus ja mielialaoireet. Vaihdevuosioireiden hoitoon riittävät epilepsialääkitystä pienemmät annokset ja haitatkin ovat täten vähäisemmät.

Hikoiluoireita voidaan kokeilla helpottaa myös klonidiinilla, joka on verenpainelääke. Sillä ei voi olettaa olevan tehoa muihin vaihdevuosioireisiin kuin kuumiin aaltoihin. Klonidiinin sivuvaikutuksina esiintyy verenpaineen turhan voimakasta laskua, suun kuivumista, unihäiriöitä ja tokkuraisuutta.

Pakko-oireisen virtsankarkailun hoitoon käytetyn oksibutiniinin tehoa kuumiin aaltoihin on tutkittu yhdessä pienessä tutkimuksessa, jossa se osoittautui lumetta tehokkaammaksi (1). Lääkkeen tavallisia haittavaikutuksia ovat suun kuivuminen ja ummetus.

Fetsolinetanttia lukuun ottamatta edellä mainittujen lääkkeiden teho vaihdevuosioireiden hoidossa ei ole verrattavissa hormonikorvaushoidon tehoon. Muista lääkkeistä osa ei hyödy lainkaan, jotkut hyötyvät huomattavastikin. Mikäli vaihdevuosioireet ovat hankalat ja alentavat elämänlaatua, eikä hormonikorvaushoidon käyttö tule kyseeseen, kannattaa näitä vaihtoehtoisia lääkkeitä kokeilla. Huomioitavaa on, että muiden kuin fetsolinetantin teho saattaa tulla vasta kolmen kuukauden kuluttua lääkityksen aloituksesta. Lisäksi SSRI-lääkkeet voivat alentaa rintasyövän hoidossa käytetyn tamoksifeenin tehoa. Venlafaksiinin käyttöön vastaavaa ongelmaa ei liity.

Aikaisemmin vaihdevuosien hoitoon käytettiin usein valmistetta nimeltä Bellergal, joka sisältää ergotamiinia, belladonna-alkaloideja (atropiini) ja fenobarbitaalia. Valmisteen sisältämä ergotamiini on vanha verisuonia supistava migreenilääke, jonka käyttö migreenin hoidossa väheni jo 80-luvulla. Ergotamiinin merkitys Bellergalissa on kyseenalainen, sillä fenobarbitaali kumoaa osittain tai kokonaan ergotamiinin vaikutuksen. Ergotamiinin käyttö on yhdistetty sydäninfarkteihin ja raajojen iskemiaan eli hapenpuutteeseen, joten vaarattomasta aineesta ei ole kyse. Atropiini puolestaan on sydämensykettä kiihdyttävä lääke, jonka vaikutuksia ovat muun muassa kuumat aallot, sydämen tykyttely, ihon ja limakalvojen kuivuminen sekä keskittymisvaikeudet. Fenobarbitaali on vanha epilepsialääke, jota ei enää juurikaan käytetä runsaiden sivuvaikutusten vuoksi. Aikaisemmin sitä käytettiin myös unilääkkeenä. Fenobarbitaali voi viedä tehon rintasyövän hoitoon käytetyltä tamoksifeenilääkitykseltä, joten ainakaan kyseistä lääkettä käyttävien ei Bellergalia pidä käyttää. Tutkimuksissa ei ole myöskään voitu osoittaa, että Bellergal vähentäisi vaihdevuosioireita lumevalmistetta enempää.

Ravintolisät

Kasviestrogeenien eli fytoestrogeenien vaikutuksia vaihdevuosioireisiin on tutkittu paljon, mutta tutkimustulokset ovat ristiriitaisia. Tehoa vaihdevuosioireisiin ei ole voitu luotettavasti osoittaa, mutta jotkin kasviestrogeeneista voivat hieman lievittää oireita. On syytä huomata, ettei ole varmaa, ovatko kasviestrogeenit suurina määrinä turvallisia estrogeeniriippuvaisen syövän sairastaneille. Ravintolisinä tällaisen syövän sairastaneiden ei siis kannattane kasviestrogeeneja käyttää. Ravintolisien ohella kasviestrogeeneja saadaan ruokavaliosta, mm. soijasta, pavuista, pähkinöistä ja täysjyväviljatuotteista.

Niin sanotuista ”luonnonlääkkeistä” tähkäkimikin (Cimicifuga racemosa, black cohosh), salvian ja rohtokoision on joissakin tutkimuksissa todettu vähentävän hieman kuumia aaltoja, mutta tutkimustulokset ovat ristiriitaisia. Tähkäkimikkivalmisteiden käyttäjillä on todettu vakavia maksavaurioita, joten sen käytöstä on fiksuinta pidättäytyä (Fimea 2006). Löysin kaksi tutkimusta, joissa salvia osoittautui lumetta tehokkaammaksi (2,3). Toisessa tutkimuksessa oli mukana 80 tutkittavaa, toisessa 59. Jälkimmäisessä ero salvian ja lumevalmisteen välillä tuli esiin vasta 2,5 kuukauden kohdalla (3). Rohtokoisio (Withania somnifera, Ashwagandha, Intian ginseng) osoittautui yhdessä pienessä tutkimuksessa lumevalmistetta tehokkaammaksi (4), mutta myös tämän käyttöön on yhdistetty vakavia maksavaurioita.

E-vitamiinista löysin kaksi tutkimusta, joissa sitä on verrattu lumeeseen. Toisessa oli 51 tutkittavaa ja neljän viikon seuranta-ajan lopussa e-vitamiiniryhmäläisillä oli vähemmän kuumia aaltoja (5). Toisessa tutkimuksessa, jossa oli 93 tutkittavaa, e-vitamiinin käyttäjillä oli hieman vähemmän oireita kahdeksan viikon kohdalla, mutta neljän viikon kohdalla eroa ei todettu (6). Ei kovinkaan yhdenmukaiset tulokset siis.

Muiden ”luonnonlääkkeiden” ei ole osoitettu olevan lumelääkettä tehokkaampia. On myös syytä huomata, että luontaistuotteita ei valvota samoin kuin lääkkeitä, ja valmisteet saattavat sisältää muuta kuin mitä paketissa lukee, vaikuttaa muihin käytössä oleviin lääkityksiin ja esimerkiksi salvian osalta salviapitoisuus Suomessa myytävissä valmisteissa voi erota huomattavasti tutkimuksissa käytetyistä.

Kannabiksen ja kannabinoidiuutteiden (CBD-uutteet) tehoa vaihdevuosioireiden hoidossa ei ole tutkittu, mutta yhdessä tutkimuksessa kannabiksen käyttö yhdistyi runsaampaan kuumien aaltojen esiintymiseen. Lisäksi kannabiksen käytön lopettamiseen liittyvät oireet voivat muistuttaa vaihdevuosioireita.

Elintavat ja muut keinot

Akupunktion tehoa kuumiin aaltoihin ja yöhikoiluun on tutkittu paljon. Akupunktio helpottaa oireita enemmän kuin hoidotta jättäminen, mutta tehon epäillään perustuvan lumevaikutukseen. Akupunktion teho vastaa lumehoidon tehoa, eikä näyttäisi olevan merkitystä sillä laitetaanko neulat perinteisen kiinalaisen lääketieteen oppien mukaisesti vai luuleeko tutkittava vain saavansa neulat (7).

Myös elintavat vaikuttavat vaihdevuosioireiden esiintymiseen. Tupakointi laskee estrogeenitasoja ja sen onkin todettu lisäävän useimpia vaihdevuosioireita. Ylipainoisilla on useammin lähes kaikkia vaihdevuosioireita kuin normaalipainoisilla, mutta on epävarmaa vähenevätkö kuumat aallot painon laskiessa. Kahvin runsas juominen saattaa pahentaa kuumia aaltoja ja pienemmätkin määrät altistavat unihäiriöille. Monet kokevat myös vahvojen mausteiden aiheuttavan kuumia aaltoja. Tutkimuksissa ei ole voitu vakuuttavasti osoittaa liikunnan, mindfulness-harjoittelun tai joogan vähentävän vaihdevuosiin liittyviä kuumia aaltoja tai muita hikoiluoireita. Ne voivat kuitenkin vaikuttaa myönteisesti mielialaan ja uneen. Muun hyvinvoinnin parantuessa, saattaa vaihdevuosioireitakin olla helpompi sietää. Jotkut kokevat hyötyvänsä myös avantouinnista. Sen yhteyttä vaihdevuosioireisiin ei ole tieteellisesti tutkittu. Vaatetukseen kannattaa kiinnittää huomiota. Hengittävät vaatteet voivat helpottaa oloa. Lisäksi on hyvä pukeutua kerroksittain siten, että päällimmäinen paita on helppo riisua tarvittaessa. Mitä tulee uneen, kannattaa nukkua viileässä pimeässä huoneessa. Yhden paksun peiton sijaan, voi olla hyvä käyttää kahta ohutta, jotta toisen saa tarvittaessa helposti syrjään ja takaisin.

Emättimen limakalvojen oireita ja virtsaamiseen liittyviä vaivoja voidaan hoitaa tehokkaasti paikallisesti annosteltavalla estrogeenilla tai DHEA:lla. Paikallisvalmisteita ei voi verrata varsinaiseen hormonikorvaushoitoon, sillä niiden estrogeeni- ja DHEA-pitoisuudet ovat hyvin pieniä ja vaikutus paikallinen. Vuoden käytön aikana ei saavuteta edes yhden hormonikorvaushoidossa käytetyn tabletin sisältämää hormonimäärää. Paikallisestrogeenin käyttöön ei liity hormonikorvaushoitoon liitettyjä riskejä. Paikallisestrogeenin käyttö onkin sallittua myös rintasyövän sairastaneille. Poikkeuksena ovat kuitenkin rintasyövän sairastaneet aromataasi-inhibiittorin käyttäjät, joiden on syytä keskustella valmisteen käytöstä hoitavan lääkärinsä kanssa. Hormonittomilla emättimen paikallisoireiden hoitoon tarkoitetuilla valmisteilla voidaan helpottaa vaihdevuosiin liittyviä limakalvo-oireita, mutta ne eivät vaikuta oireiden taustalla olevaan syyhyn eli estrogeenin puutteeseen, eivätkä ne siten ole teholtaan läheskään paikallisestrogeenin veroisia.

Seikkoja, jotka on hyvä tietää ja huomioida

Iso osa hormonittomiin hoitoihin liittyvistä tutkimuksista on heikkolaatuisia ja tulevaisuudessa käsitys hoitojen vaikuttavuudesta voi olla erilainen kuin nykyään. On syytä huomioida, että lumehoitokin helpottaa usein vaihdevuosioireita, mikä hankaloittaa osaltaan tutkimustulosten tulkintaa. Mikäli hoitoa tutkitaan vertaamatta lumeeseen, voi todettu vaikutus olla lumevaikutus. Jos taas hoito todetaan lumeen veroiseksi, on ilman pidempää seurantaa mahdotonta todeta, onko hoito todella vaikuttavaa. Jotta hoito voitaisiin todeta tehokkaaksi, pitäisi voida osoittaa, että se on lumehoitoa tehokkaampaa tai ainakin, että se säilyttää tehonsa seurannassa. Lumehoito kun tahtoo (valitettavasti) menettää tehonsa ajan myötä. Kannattaa huomioida myös, että jos tutkittavien henkilöiden lukumäärä tutkimuksessa on pieni, voi tutkimuksen tulos olla sattumaa, mihin tahansa suuntaan. Lisäksi tutkimuksia, joissa tutkittavan asian tehoa ei saada osoitettua, ei yleensä saada julkaistua ja täten tieto tehottomuudesta jää vain kyseisten tutkijoiden tietoon.

Estrogeenikorvaushoito on tällä hetkellä ainoa vaihdevuosioireiden hoito, joka vaikuttaa oireiden taustasyyhyn, eikä ainoastaan tiettyyn oireeseen. Mikäli korkea hinta ei rajoita käyttöä, on fetsolinetantti hyvä vaihtoehto. Vaikka muut hormonittomat hoidot ovat yleisesti ottaen teholtaan vaatimattomia, voivat yksittäiset henkilöt kuitenkin saada joistakin valmisteista huomattavankin avun.

Lähteet:

  1. Simon, J. et al. 2016. Menopause. Extended-release oxybutynin therapy for vasomotor symptoms in women: a randomized clinical trial
  2. Dimpfel et al. 2021. Heliyon. Effectiveness of Menosan® Salvia officinalis in the treatment of a wide spectrum of menopausal complaints. A double-blind, randomized, placebo-controlled, clinical trial
  3. Afsaneh et al. 2020. J Family Med Prim Care. The effect of Salvia officinalis extract on symptoms of flushing, night sweat, sleep disorders, and score of forgetfulness in postmenopausal women
  4. Gobal et al. 2021. J Obstet Gynaecol Res. Effect of an ashwagandha (Withania Somnifera) root extract on climacteric symptoms in women during perimenopause: A randomized, double-blind, placebo-controlled study
  5. Cancelo Hidalgo et al. 2009. Journal of Obstetrics and Gynaecology. Effect of a compound containing isoflavones, primrose oil and vitamin E in two different doses on climacteric symptoms 
  6. Ataei-Almanghadim et al. 2020. Complement Ther Med. The effect of oral capsule of curcumin and vitamin E on the hot flashes and anxiety in postmenopausal women: A triple blind randomised controlled trial
  7. Hickey M et al. 2017. BMJ. Non-hormonal treatments for menopausal symptoms.